ඇඩ්සෙන්ස් ගිනුමක් හදමු !

යන්න මේ ලින්ක් එකට.

https://www.google.com/adsense


"Sign up now" ඔබන්න.

නැත්නම් මෙතන ක්ලික් කරන්න


Form එක පුරවන්න

වැදගත් දේවල්

Account type: Individual
Payee name : 18+ , බැන්කු ගිනුමක් තියෙන කෙනෙක් ගෙ නමක් දෙන්න.


දැන් අඩ්සෙන්ස් ල තොරතුරු නිවැරදිද කියල අහයි ...අයෙත් බලන්න...ඇත්ත තොරතුරුම දෙන්න.


දැන් "Which best describes you?" ඒකට "I have an email address and password ..........." තෝරන්න

Gmail විද්යුත් තැපැල් ගිනුමක් තියෙය් නම් "
I'd like to use my existing Google account for AdSense" පාවිච්චි කරල log වෙන්න.

නැත්නම් ගිනුමක් හදාගන්න.

දැන් ඉතින් අඩ්සෙන්ස්ල ඔයාගෙ වෙබ් අඩවිය හරි බ්ලොග් එක හරි චෙක් කරල ඊමේල් එකක් එවනකම් ඉවසල ඉන්න.සමහර විට සති දෙක තුනක් යයි.....




වැඩෙ ගොඩ නම් හරි , දැනටමත් ඇඩ්සෙන්ස් ගිනුමක් තියෙනව නම් හරි , මෙතන ක්ලික් කරන්න.

ඔයගෙ අදහස් , සිතුවිලි මෙතන ලියල යන්න.

අනුග්‍රාහකයෝ