දැන්වීම් වල හැඩ ( Text Ads )


Leaderboard (728 x 90)

Leaderboard


Banner (468 x 60)
Banner
Button (125x125)
Button

Half Banner (234x60)
Half Banner

Skyscraper (120x600)
Wide Skyscraper (160x600) -
Skyscraper
Wide Skyscraper


Small Rectangle (180x150)
Vertical Banner (120 x 240)
Small Rectangle
Vertical Banner


Small Square (200 x 200)
Square (250 x 250)
200x200
Square


Medium Rectangle (300 x 250)
Large Rectangle (336 x 280)
Medium Rectangle
Large Rectangle

ඔයගෙ අදහස් , සිතුවිලි මෙතන ලියල යන්න.

අනුග්‍රාහකයෝ