දැන්වීම් වල හැඩ ( Image Ads )

Leaderboard (728 x 90)
Leaderboard

Banner (468 x 60)
Banner

Skyscraper (120x600)
Wide Skyscraper (160x600)
Skyscraper
Wide Skyscraper


Small Square (200 x 200) Square (250 x 250)
200x200 Medium Rectangle


Medium Rectangle (300 x 250) Large Rectangle (336 x 280)
Medium Rectangle Large Rectangle

ඔයගෙ අදහස් , සිතුවිලි මෙතන ලියල යන්න.

අනුග්‍රාහකයෝ