දැන්වීම් වල හැඩ ( Video Ads )

Leaderboard (728x90)


Skyscraper (120x600)


Wide skyscraper (160x600)


Small Square (200x200) Square (250x250)


200x200

250x250 Video AdRectangle (300x250) Large Rectangle (336x280)
300x250 Video Ad

336x280 Video Ad

ඔයගෙ අදහස් , සිතුවිලි මෙතන ලියල යන්න.

අනුග්‍රාහකයෝ